Leren in de toekomst

Hoe ziet de inhoud van het onderwijs er in de toekomst uit? Welke kennis en vaardigheden zijn hiervoor nodig? En hoe werken we vanuit de inhoud van nu naar het leren van overmorgen? Deze themagroep is geleid door Tony Wheeler, oprichter New Blue Door en voormalig hoogleraar University of London, Engeland.
Belang

Onderwijs van nu sluit niet aan bij (deels) onbekende maatschappij van overmorgen (beroepen, sociale ongelijkheid, revolutie onomkeerbaar). Het onderwijs van nu bereidt onze leerlingen niet voor op hun plaats in de toekomstige maatschappij.


Belemmering: kennis en vaardigheden

Springplank: Hoe zouden we toekomstige vaardigheden van buiten het onderwijs in kunnen brengen?

 

Belemmering: Mentale modellen

Springplank: Hoe zouden we urgentiebesef kunnen creëren om mentale mod bij te stellen om transitie te bewerkstelligen?

 

Belemmering: Meetlat

Springplank: Hoe zouden we de meetlat los kunnen laten? Wat is daarvoor nodig?

 

Belemmering: Externe factoren

Springplank: Hoe zouden we het onderwijs kunnen vormgeven zodat we ruimte creëren om leraren de professionele ruimte te geven om in transitie te komen?

 

Belemmering: Angst

Springplank: Hoe zouden we het zelfvertrouwen van leraren kunnen vergroten, zodat zij het onbekende aandurven?

 

Aanbeveling/denkrichting:

  • Start met het creëren van urgentie: Zorg dat zoveel mogelijk mensen in het onderwijs een helder beeld hebben van het probleem zodat ze het probleem WILLEN oplossen.
    • Informeren
    • Breng dichtbij met voorbeelden van hoe het nu al anders gaat
    • Geef ruimte (mentaal en fysiek) voor vragen, dialoog, experiment
  • Stel waarom vragen op alle niveaus: bestuur, school/team, klas
  • Onderzoekend en ontwerpend leren verder uitbouwen/doorvoeren: leer de juiste onderzoeksvraag te stellen, ontwikkeling van eigen kracht/talent en stimuleer: nieuwsgierig, betrokken, zelf nadenken en creëren, eigenaarschap, vakoverstijgend, geef tijd en ruimte
  • Motto: Laat kinderen vroeg samen leren zodat ze samen leren samen te leren